Close

Retningslinjer for habilitet

Bakgrunn
I forkant av ASSITEJ Norges årsmøte i 2017 sendte Stiftelsen NIE Teater en henvendelse med blant andre følgende spørsmål:

– Hvilke tiltak vil Assitej Norge gjøre for å fremme transparens i beslutnings-
prosessene ved støtte til forskning, produksjon og reise?
– Hvilke retningslinjer for habilitet er utarbeidet for Assitej Norge?

Årsmøtet behandlet saken, og vedtok:
«Årsmøtet ber styret om at det utarbeides retningslinjer for tildelinger og støtte når
det er aktuelt, for å sikre mest mulig transparens i forvaltningen av organisasjonens
midler.»

Definisjon
At en person er “inhabil“ eller “ugild“ innebærer at det foreligger omstendigheter som er egnet til å svekke tilliten til hans eller hennes upartiskhet. Hvis slike forehold foreligger, forutsetter reglene om habilitet at vedkommende ikke skal delta i behandlingen og i avgjørelsen av den konkrete saken. “Habil“ vil si at vedkommende ikke er i en slik situasjon.
Det er flere hensyn som taler for at den som har egeninteresse i utfallet av en sak, eller som har et nært slektskap eller vennskap til noen av partene, ikke bør behandle eller avgjøre vedkommende sak: For det første kan det være fare for at vedkommende vil opptre partisk. For det andre er det av stor betydning at folk har tillit til at tjenestemenn opptrer upartisk. Og for det tredje tjener habilitetsreglene til å beskytte tjenestemenn mot utilbørlig press utenfra.
Reglene om habilitet har sammenheng med prinsippet om at det ikke må tas utenforliggende hensyn. Habilitetskravet gjelder ikke bare den tjenestemann som skal treffe avgjørelse i en sak, men også for den eller de som bare skal utrede eller forberede saken.

Hvem gjelder retningslinjene for?
Disse retningslinjene gjelder for ansatte, tillitsvalgte og oppnevnte medlemmer av kunstneriske råd i ASSITEJ Norge, herunder Sand-festivalen.

Generelle tiltak for å sikre habilitet.
Alle beslutningsprosesser i styre og administrasjon ved støtte til forskning, produksjon og reise skal være forankret i Strategisk plan, Virksomhetsplan, budsjett og regnskap. Alle disse dokumentene legges fram for Assitej Norges årsmøte, med unntak av Virksomhetsplanen, som det gis innsyn i ved henvendelse. Alle styringsdokumenter og styreprotokoller er offentlige.

For å sikre transparens skal det informeres bredt ut om alle samarbeid som inngås og støtteordninger som tilbys. Medlemsfordeler skal aktivt promoteres til alle medlemmer.

I hvilke situasjoner skal habilitet vurderes?
1. Der man selv er part i saken som behandles.
2. I saker der man er i slekt eller i svogerskap med en part i opp- eller nedadstigende linje
eller i sidelinje så nært som søsken.
3. I saker hvor man er eller har vært gift eller forlovet med en part.
4. I saker med part (virksomheter) hvor man er eller har vært leder eller hatt en ledende
stilling eller styreverv.
Ugildhetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at vedkommendes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og verken offentlige eller private interesser tilsier at hun/han viker sete.

Behandling av spørsmål om habilitet.
Det forventes at den enkelte ansatte, tillitsvalgte eller medlem av kunstnerisk råd selv varsler om vedkommende oppdager at det kan stilles spørsmål ved ens habilitet. Dersom andre stiller spørsmål ved ens habilitet, skal det behandles innenfor det organet spørsmålet er stilt (kollegiet, styret, kunstnerisk råd). Ved uenighet, løftes eventuelle saker til behandling i styret, hvor saken avgjøres ved simpel majoritet.

Konsekvens dersom man vurderes inhabil
Dersom man vurderes inhabil, skal hovedregelen være at vedkommende må trekke seg fra behandlingen av den aktuelle sak, og fysisk forlate rommet hvor saken behandles.

 

Forslag til vedtak: Til etterretning.

KK, 16.02.18