Close

Regionreformen kan få store konsekvenser for scenekunsttilbudet til barn og unge

Uttalelse fra årsmøtet i ASSITEJ Norge
Oslo, fredag 20. april.

Årsmøtet i ASSITEJ Norge er bekymret for kvaliteten og tilbudet dersom fylkene overtar hele ansvaret for finansieringen av scenekunsten til barn og unge.

5. februar 2018 lanserte Kommunaldepartementet rapporten Regionreformen: Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene, med høringsfrist 9. mai 2018, altså lenge før den nye kulturmeldingen som er ventet før jul. Her foreslår et ekspertutvalg den mest dramatiske endringen for det norske kunst- og kulturfeltet i moderne tid; bl.a. anbefaler de at ansvaret for kulturpolitiske tiltak som «har karakter av å være lokale eller regionale» og som «ikke primært ivaretar et nasjonalt oppdrag» overføres til fylkeskommunene.

Som nettverket for profesjonell scenekunst for barn og unge, ser ASSITEJ Norge med bekymring på de foreslåtte endringene. Slik det norske feltet er organisert, produseres scenekunst for denne målgruppen av frie grupper, teatre og andre produksjonsenheter over hele landet, som deretter ofte sendes på nasjonal turné gjennom bl.a. Den Kulturelle Skolesekken. De foreslåtte endringene kan komme til å ramme kunstnerisk produksjon og nyskaping innenfor scenekunsten for barn og unge ved at:
– det oppleves at andre hensyn enn kunstfaglige vurderinger som ligger til grunn for de foreslåtte endringene
– finansiering overlates til det enkelte fylket/regionen alene og dets økonomiske situasjon og prioriteringer
– kunsten står i fare for å instrumentaliseres iht. det enkelte fylkets/regionens politiske prioriteringer og føringer
– kunst som ikke produseres for et utelukkende lokalt/regionalt publikum vil kunne miste finansiering
– det kan bli vanskeligere å utvikle en overordnet, nasjonal kulturpolitikk
– det er usikkert hvordan en bred kunstfaglig kompetanse og prinsippet om armlengdes avstand skal sikres i regionene
– det blir både praktisk og økonomisk vanskeligere for kunstnere og produsenter å skulle forholde seg til alle de ulike fylkene/regionene, noe som kan medføre mindre økonomisk inntjening og en innskrenket kunstnerisk frihet

ASSITEJ Norges overordnede mål er å bidra til å styrke, og øke kunnskapen om, scenekunst for barn og unge. Vi mener at dette feltet trenger et helhetlig nasjonalt løft istedenfor at ansvaret spres utover, og anbefaler at de foreslåtte endringene ikke gjennomføres i sin nåværende form. Kulturmeldingen bør behandles før man vedtar drastiske endringer i ansvarsforholdene for scenekunstfeltet.