Close

Innspill til kulturmeldingen


ASSITEJ Norge er på plass! Vi er klare for å gi våre innspill på kulturmeldingen til kulturminister Trine Skei Grande.

Les hele innlegget her:

Aldri før har den profesjonelle kunsten vært viktigere i møtet med barn og unge. Samfunnet trenger kunstnernes kompetanse. Den bidrar til innovasjon og skaperkraft, men også til individuell vekst, forståelse og fellesskap. Kulturlivet gir barn og unge verktøy til å møte framtidas utfordringer. Demokratiet vårt avhenger av det.

ASSITEJ Norge er en del av en internasjonal bevegelse som arbeider for å gi barn og unge et godt profesjonelt scenekunsttilbud. Vi er en medlemsorganisasjon som representerer både institusjoner, frie grupper og enkeltkunstnere.

Kunsten skal være fri og uavhengig, og prinsippet om «armlengdes» avstand er verdt å verne om. Samtidig mener vi at Staten bør kunne forvente at landets institusjoner tar barn og ungdom på alvor gjennom å tilby et bredt og variert repertoar for dem. Det betyr samtidig at departementets krav til egeninntjening ikke må komme i konflikt med kunstnerisk kvalitet og utvikling. Vi står midt oppe i en regionreform der kartet tegnes på nytt. Det vil også få konsekvenser for kulturlivet. Med større geografiske enheter blir det viktigere enn noensinne å bevare fagmiljøer og institusjoner ute i regionene. Vi mener det fortsatt må være staten som tar hovedansvaret for finansieringen av landsdels- og regioninstitusjonene. De trenger forutsigbarhet, kunstnerne trenger utvikling i sterke fagmiljøer, og publikum trenger scenekunstopplevelser av høyeste kvalitet.

Assitej etterlyser en mer offensiv politikk retta mot det frie scenekunstfeltet. Vi ønsker en kraftig økning i grupper som mottar basisfinansiering over flere år. Kunstnerskap utvikles over tid. Den evige jakten på prosjektmidler hemmer utvikling. Vi ønsker oss et tydeligere og mer helhetlig samsvar mellom de ulike virkemidlene på scenekunstfeltet. Dette vil sikre bedre forutsigbarhet og rammevilkår, og en bedre utnyttelse av samfunnets ressurser.

Scenekunst for barn og unge opplever en stor grad av internasjonalisering hvor det stilles større krav til samarbeid på tvers av landegrenser, institusjoner, kunstuttrykk og digitale plattformer. Internasjonaliseringen av feltet virker kompetansehevende og utviklende, og åpner nye muligheter og markeder for norsk scenekunst. Her kommer ASSITEJ til å spille en viktig rolle. Fordi barn og unge i publikum fortjener det!

Av Ketil Kolstad