Close

Fagsamtale: videreføringen av kunst for barn og unge etter Kunstløftet

 

I forbindelse med ASSITEJ Norges årsmøte 2016, inviterte vi medlemmer og andre interesserte til en åpen samtale: Hvordan blir hensynet til og diskursen om kunst for barn og unge ivaretatt i Kulturrådet etter nedleggelsen av Kunstløftet? Og hvordan kan diskursen ivaretas på tvers av fagfelt og aktører også utenfor det frie feltet? Tora Ferner Lange i Kulturrådet fortalte om oppfølgingen av satsingen på barn og unge.

 

Bakgrunnen for samtalen var at Kunstløftet, prosjektstøtteordningen og fagutvalget for barn og unge er lagt ned. De øvrige fagutvalgene har overtatt ansvaret for barn og unge, og midlene fordeles utover i disse. Barn og unge er utpekt som et eget satsingsområde i rådets strategi, hvor det blant annet heter at “Kulturrådet skal i særlig grad legge til rette for at barn og unge over hele landet får ta del i kunst- og kulturopplevelser av høy kvalitet, både som publikum og medaktører i skapende prosesser.” Det vi alle var nysgjerrige på å høre om, var nettopp hvordan hensynet til og diskursen om kunst for barn og unge vil bli ivaretatt i Kulturrådet fremover.

 

Møtet med Tora Ferner Lange fra Kulturrådet ble et eksklusivt og viktig møte for ASSITEJ-medlemmene – for å forstå hva som skjer nå som Kunstløftet har blitt lagt ned. Lange presenterte bakgrunnen og begrunnelsen for avgjørelsen og hvordan det formelle ansvaret for tildelinger nå er fordelt. Videre skisserte hun hvordan administrasjonen og hennes egen rolle som fagansvarlig for barn og unge er tenkt å bistå de ulike fagutvalgene – der hvor vedtakene fattes.

 

Det ble tydelig gjennom samtalen at det er en rekke bekymringer og problemstillinger fra feltet knyttet til nedleggelsen av Kunstløftet.

Den største bekymring fra våre medlemmer er om det vil bli bevilget like mye penger til scenekunst for barn og unge når søknadene skal vurderes i samme utvalg som kunst for voksne. Det ble også reist bekymring rundt hvorvidt personene som sitter i de respektive utvalgene har eller ikke har kompetanse for å vurdere kunst for barn og unge. Denne problemstillingen synliggjør den diskursen som Kunstløftet har fått ros for å fremheve, nemlig møtet mellom feltet for barne- og ungdomskunst og samtidskunstfeltet: trenger man særskilt kompetanse for å vurdere kunst for barn og unge, eller kan kunst vurderes ut fra et overordnet kunstfaglig skjønn?

 

Tora Ferner Lange kunne ikke besvare alle spørsmål eller berolige alle bekymringer, men hun var lydhør og uttrykte helt eksplisitt at refleksjoner og bekymringer slik de fremkom på møtet, er kjent materie innad i Kulturrådet og vil bli ivaretatt gjennom saksforberedelser og i den løpende faglige diskusjonen. Kulturrådets administrasjon følger med og evaluerer tiltakene regelmessig. Spesielt nivået på tildelingene vil bli fulgt med argusøyne.

Lange avsluttet samtalen med ASSITEJ med å ettertrykkelig påpeke at det er først og fremst kunstneren som skaper bevegelser i feltet og som hever den kunstfaglige kvaliteten – og hun oppfordrer alle til å sende inn gode søknader.

 

Feltet må selv ta ansvar

For ASSITEJ Norge blir det særlig viktig å videreføre den kunstfaglige diskursen om scenekunst for barn og unge. Vi har som målsetting å heve kunnskapen om og øke synligheten til scenekunst for barn og unge i landet. Gjennom å arrangere møteplasser og diskusjoner kan organisasjonen bidra til at aktører på feltet kan ta del i diskursen rundt utviklingen av feltet og hvordan samtalen om kunst for barn og unge kan nå ut til offentligheten og på tvers av institusjonstilknytning.

Vi oppfordrer også kunstnere som spesifikt jobber med kunst for barn og unge om å bidra til diskursen og ta del i den offentlige debatten for å synliggjøre feltet. Det er viktig at vi som virker på feltet, selv er med og setter agendaen for hva som er god scenekunst for barn og unge. Gjennom møteplasser som ASSITEJ, kan feltet samles og gjennom diskusjoner bidra til faglige samtaler, med mål om økt oppmerksomhet rundt kunst for barn og unge og den diversiteten som feltet innebærer.