Close

 

Open Call: Assitejfestivalen 2021 – Talk to Me!

Assitej Artistic Gathering i Kristiansand 2019 ble en stor suksess vi er veldig stolt av. Derfor er det med forventning og glede vi åpner for innsending av scenekunstproduksjoner til Assitej Norges 16. internasjonale scenekunstfestival assitejfestivalen 2021 som går av stablen 22.-25. september i Kristiansand.

Tematisk sett vil programmeringen av festivalen ta utgangspunkt i spørsmålene: Hvordan representeres og presenteres de unges stemmer i scenekunsten? Hvordan klarer vi å gjengi de unges stemme uten å bare bli et svakt ekko? Klarer vi å danne et språk som gir gjenklang hos et ungt publikum, både verbalt og non-verbalt?

Temaet for festivalen er stemme/voice. Inspirasjonen til dette temaet kommer på den ene siden fra bevegelsen Fridays For Future – et kraftfullt eksempel på hvordan unge mennesker krever at deres stemmer skal bli hørt i samfunnet. På den andre siden kommer inspirasjonen fra en tydelig trend i scenekunst for et ungt publikum der man anvender virkelige fortellinger og meninger som materiale i utviklingen av, og i den endelige, forestillingen. Vi er nysgjerrige på nye metoder for å jobbe frem scenekunst der de unges stemme blir ivaretatt og formidlet.

Praktisk ser vi etter forestillinger som er enkle i sine sceniske uttrykk, forestillinger som gjerne tar utgangspunkt i scenekunstnerens eget instrument – kroppen, hvor også stemmen inngår. Vi ønsker alle typer scenekunstuttrykk velkommen, verbalt som nonverbalt.

Velkommen (tilbake) til Assitejfestivalen 2021 i Kristiansand – Talk to Me!

Søknadsfristen er 1. november 2020. Send inn din produksjon ved å fylle ut dette skjemaet (https://forms.gle/Ec2vg1j3yxahCBN56).

______________________________________________________________________________

Open Call: Norwegian Assitej Festival 2021 – Talk to Me!

Assitej Artistic Gathering in Kristiansand 2019 was a huge success which we are immensely proud of. Therefore, it is with great pleasure and expectations that we now open up for submitting performing arts productions for the 16th international performing arts festival in Kristiansand, The Norwegian Assitej Festival, scheduled for September 22 to 25.

Thematically, the programming of the festival will be based on the questions: How are young people’s voices represented and presented in performing arts? How do we manage to reproduce the voice of young people without just being a faint echo? Are we able to form a language that resonates with a young audience, both verbally and non-verbally?

The theme for the festival is voice. The inspiration for this theme comes on the one hand from the Fridays For Future movement – a powerful example of how young people demand that their voices be heard in society. On the other hand, the inspiration comes from a clear trend in performing arts for a young audience, documentary performing arts, which uses real stories and opinions as material in the work with performances and in the final performance.

Practically, we’re looking for performances that are simple in their set design, performances that are often based on the performer’s own instrument – the body, which also includes the voice. We welcome all types of expressions within theatre, dance and performance art. Verbal as well as non-verbal forms.

Welcome (back) to the Norwegian Assitej Festival 2021 in Kristiansand – Talk to Me!

The application deadline is November 1st, 2020. Submit your production by filling out this form.