Close

Åpen fagsamtale: Hvordan ivareta og videreføre diskursen om kunst for barn og unge?

Hvordan blir hensynet til og diskursen om kunst for barn og unge ivaretatt i Kulturrådet etter nedleggelsen av Kunstløftet? Og hvordan kan diskursen ivaretas på tvers av fagfelt og aktører også utenfor det frie feltet? Vi inviterer til en åpen samtale på tvers av fagfelt og institusjonell tilhørighet. Tora Ferner Lange i Kulturrådet kommer for å fortelle om oppfølgingen av satsingen på barn og unge.

Fredag 15. april kl. 18-19, rett etter ASSITEJs årsmøte
Sentralen i Oslo, Gymsalen i 4. etasje

Mange lurer på hva som skjer med kunst for barn og unge etter at Kunstløftet, prosjektstøtteordningen og fagutvalget for barn og unge er lagt ned. De øvrige fagutvalgene har overtatt et større ansvar for barn og unge, og midlene fordeles utover i disse. Barn og unge er utpekt som et eget satsingsområde i rådets strategi, hvor det blant annet heter at “Kulturrådet skal i særlig grad legge til rette for at barn og unge over hele landet får ta del i kunst- og kulturopplevelser av høy kvalitet, både som publikum og medaktører i skapende prosesser.”

Onsdag 6. april arrangerte Kulturrådet et åpent seminar, der evalueringen av Kunstløftets andre del ble lagt frem (les rapporten fra Telemarksforskning her). Vi fikk en presentasjon av bakgrunnen for omleggingen, samt tanker fra de ulike utvalgsmedlemmene om hvorledes kunst rettet mot barn og unge skal ivaretas framover.
Samtidig er Den kulturelle skolesekken i endring, og det dukker opp nye initiativer og kunstarenaer rettet mot et ungt publikum.

Vi stiller spørsmålene:
1. Kunst for barn og unge i Kulturrådet: Hva skjer etter Kunstløftet?
Hvordan ser Kulturrådet for seg at den økende bevisstgjøringen, diskursen og kunnskapsutviklingen på dette feltet skal ivaretas framover? Hva betyr endringene for kunstprodusenter i praksis? Hvilke konsekvenser får det for søknadsskriving og –behandling? Hvordan kan feltet selv bidra inn i Kulturrådets arbeid med å ivareta diskursen og utviklingen av fagfeltet?

Vi har invitert Tora Ferner Lange, fagansvarlig for barn og unge i Kulturrådet til å dele sine tanker fra et forvaltningsperspektiv. Vi inviterer til en åpen samtale og dialog rundt disse spørsmålene.

2. Hvordan skape gode arenaer for en bredere samtale på tvers av fagfelt og institusjonell forankring?
ASSITEJ Norge ønsker å bidra til bevisstgjøring og kunnskapsheving for alle aktører, også utenfor det frie feltet og Den kulturelle skolesekken.
Vi inviterer til en bredere diskusjon rundt hvor og hvordan diskursen ivaretas på tvers av fagfelt og aktører, og vi inviterer medlemmer og andre til å tenke høyt rundt ASSITEJs rolle i dette landskapet.

Samtaleleder: Hilde Annette Aakre